Program hnutí

- Zveřejňovat důsledně na internetu kompletní "životopis" všech výběrových řízení a zakázek města: od vyhlášení výběrového řízení přes nabídky uchazečů, složení výběrových komisí a hlasování jejich členů po uzavřené smlouvy a jejich případné dodatky.

- Zajistit u výběrových řízení dostatečné lhůty, aby nabídky mohly zpracovat i firmy, které o zakázce nevědí "předem".

- Neomezovat vstup do výběrového řízení "na míru šitými" podmínkami, kterým vyhovují jen ti předem vybraní (velmi důležité v případě velkých, hlavně stavebních zakázek).

- Využívat u výběrových řízení i všechna další protikorupční opatření, která jsou legislativně možná, např. nepoužívat losování jako metodu ke snižování počtu nabídek, nevyřazovat nabídky zbytečně z formálních důvodů, vyloučit z výběrových řízení společnosti s akciemi na doručitele, aktivně oslovovat potenciální uchazeče o zakázku atd.

- Zveřejňovat veškeré uhrazené faktury za dodávky a služby na stránkách města, podobně tak i veškeré uzavřené smlouvy.

- Ustavit nástroje pro komunikaci s občany jako základní prostředek zpětné vazby: pomocí anket, Internetu a veřejných diskusí budeme diskutovat s občany o plánovaných investicích, zjišťovat jejich návrhy na zlepšování veřejných služeb a na využití pozemků města.

- U každé větší investice navrhovat ve fázi záměru alternativní řešení, aby mohla být diskutována jejich efektivita a občané nebyli manipulováni do jediného, předem hotového plánu.

- Radniční zpravodaj využívat ke skutečnému informování občanů a ne k reklamě vybraných osob z vedení města.

- Do výborů a komisí magistrátu nominovat více odborníků a občanů bez přímé vazby na politické strany.

- Zvýšit kapacitu mateřských škol a jeslí.

- Investovat do opravy chodníků, silnic a veřejných prostranství.

- Pečovat o společenský život města: podporovat kulturní i sportovní akce přímo v ulicích a na veřejných místech, rozšiřovat možnosti vyžití pro rodiny s dětmi (mateřská centra, parky s dětskými hřišti) i pro všechny další věkové kategorie (volně přístupné udržované plochy pro rekreační sport)

- Využít všech legislativních možností k omezení nebo likvidaci heren.

- Vytvářet výhodné podmínky pro drobné podnikatele a živnostníky ve službách a pro maloobchodní prodejce.

- Morálně i mediálně podporovat místní firmy a podnikatele, pokud podporují veřejně prospěšné služby.

- Snižovat kriminalitu pozitivním vlivem veřejného prostoru a akcí v něm.

- Nevytvářet nové dluhy a stávající dluhy co nejrychleji splácet.

- Hledat prostředky na investice zejména v evropských fondech regionálního rozvoje. Finanční náklady na současné plánované projekty revidovat poctivou veřejnou soutěží a z takto vzniklých úspor připravit nové projekty v souladu s výše uvedenými prioritami.

- Provést revizi dodavatelských a koncesních smluv, které město uzavřelo v posledních letech, a změnit je tak, aby byly výhodnější pro Radnice.

- Ukončit dosavadní masivní a často nevýhodný prodej majetku. Privatizovat pouze výjimečně a za tržní ceny. Nenechat se vmanipulovat do situací, kdy později bude muset město levně prodané nemovitosti draze vykupovat zpět (v současnosti např. školky).